Obchodní podmínky

Obsah:

Podnikatel

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Firmy Monika Dušková -Přívěsy Litovel ,IČ. 730 23 205,se sídlem Chořelice 1050,Litovel 784 01 (dále jen  „prodávající“)  upravují  v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé  v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou sobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.  Internetový  obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese: www.privesylitovel.cz (dále také „webová stránka“).
  2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je spotřebitelem tedy člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách internetového obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové stránky internetového obchodu prodávajícího obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové stránky internetového obchodu prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webových stránkách internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   – objednávaném zboží,
   – kupní ceně,
   – způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   – údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   – informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále také „elektronická adresa kupujícího“).
  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní  ceny,   předpokládané  náklady  na   dopravu)   požádat   kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Výše kupní ceny
   a) Kupní cena je stanovena ceníkem zboží uvedeným na webových stránkách prodávajícího privesylitovel.cz a platným v době uzavření kupní smlouvy. Pokud nebude cenovými akcemi stanovena jinak nebo účastníky výslovně dohodnuta u konkrétní objednávky jinak. Cenovou akcí se pro tyto případy rozumí časově omezená podpora prodeje určitého typu zboží.
   b) Cena uvedená v ceníku nezahrnuje daň z přidané V souladu s příslušnými právními předpisy prodávající tuto daň k ceně připočte a na daňovém dokladu ji uvede samostatnou položkou, přičemž kupující je povinen ji zaplatit spolu s cenou.
   c) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši stanovené ceníkem na webových stránkách prodávajícího a platným v době uzavření kupní smlouvy, pokud nebude účastníky výslovně dohodnuta u konkrétní objednávky
  2. Platební podmínky
   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   a) Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, číslo účtu 2143468013/0800, vedený u České spořitelny, na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak je faktura prodávajícího splatná do 14 dnů od jejího doručení a kupní cena v ní uvedená bude hrazena převodem ve prospěch výše uvedeného účtu prodávajícího. Součástí faktury bude potvrzená kopie dodacího listu. V nejasnostech ohledně doručení faktury nebo jiného dokladu se má za to, že byla doručena nejpozději 3. pracovní den po odeslání prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
   b) V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Agados, spol s o., Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí, oproti předání a převzetí zboží kupujícím. Zaplacení ceny bude prodávajícím potvrzeno na místě příjmovým dokladem. Kupujícímu bude vystavena a předána faktura včetně potvrzeného dodacího listu.
   c) V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, oproti předání a převzetí zboží kupujícím. Zaplacení ceny bude prodávajícím potvrzeno na místě příjmovým dokladem. Kupujícímu bude vystavena a předána faktura.
  3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a náležitosti dle ustanovení 435 občanského zákoníku.
  4. V případě zboží objednávaného dle speciálního požadavku kupujícího je prodávající oprávněn požadovat při sjednávání kupní smlouvy přiměřenou zálohu.
  5. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 10 let ve vztahu k pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu, a to včetně budoucích pohledávek prodávajícího.
  6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo faktury). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Prodávající se zavazuje dodávat objednané zboží kupujícímu řádně a včas, dle objednávky kupujícího a v souladu s parametry a vlastnostmi obsaženými na webových stránkách prodávajícího nebo parametry a vlastnostmi sjednanými individuálně v případě zboží objednávaného dle speciálního požadavku kupujícího a bez právních vad.
  2. Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat v dodací lhůtě do 5 dnů od potvrzení objednávky kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě plnění. V případě, že je sjednáno jiné místo plnění, než provozovna prodávajícího, prodlužuje se doba plnění o přiměřenou dobu, potřebnou pro zajištění dopravy zboží do místa plnění.
  3. Dodávka zboží je splněna předáním a převzetím zboží kupujícím ve sjednaném místě plnění, oproti potvrzení dodacího listu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  4. Kupující je povinen dodávku zboží řádně a včas převzít a převzetí vyznačit a potvrdit na dodacím listě. V případě, že tak bezdůvodně neučiní, má prodávající právo plnit náhradním uskladněním zboží ve svých provozovnách na náklad kupujícího, o čemž kupujícího bezodkladně uvědomí odesláním oznámení o provedeném uskladnění.
  5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím nebo splnění závazku.
  6. Bude-li zboží dodáno společně s přepravními prostředky /palety, přepravky /, je povinen kupující tyto přepravní prostředky vydat prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží, nedohodnou se smluvní strany jinak. Nesplní-li kupující výše uvedenou povinnost, pak se zavazuje zaplatit cenu těchto nevydaných přepravních prostředků v hodnotě 300,- Kč bez DPH/1 ks přepravního obalu, a to do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení této částky nebo faktury s uvedenou cenou.
  7. Kupující je povinen zboží prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku při jeho předání a zaznamenat veškeré případné zjistitelné vady na dodacím
  8. V případě, že kupující odmítne zboží převzít a nebo neposkytne potřebnou součinnost k převzetí zboží, nastanou účinky dodání zboží v okamžiku splnění podmínek stanovených ustanovením 2088 občanského zákoníku, tedy v okamžiku, kdy prodávající umožnil kupujícímu se zbožím nakládat v místě plnění a včas to kupujícímu oznámí.
 5. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE
  1. Přejímka a prohlídka zboží
   a) Kupující je povinen ihned při převzetí zboží toto prohlédnout s náležitou odbornou péčí, která odpovídá obchodním zvyklostem pro daný druh zboží, zejména zkontrolovat jeho množství, zjevnou neporušenost zboží nebo jeho obalu.
   b) V případě, že povaha zboží a jeho balení neumožňuje uskutečnit řádnou prohlídku při přejímce, je kupující povinen ji provést co nejdříve, kdy je to fakticky možné, např. po uskladnění nebo uložení.
   c) Kupující je povinen uskladnit nebo uschovat zboží za podmínek obvyklých pro uchování tohoto druhu zboží nejméně po dobu jeho záruční lhůty.
  2. Záruka a záruční doba
   a) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.
   b) Zboží má vady, pokud nebylo dodáno v množství, jež odpovídá objednávce nebo pokud jeho kvalita neodpovídá příslušným normám nebo pokud nesplňuje parametry, vlastnosti a specifikace uvedené na webových stránkách prodávajícího.
   c) Poskytnutím záruky za jakost přejímá prodávající závazek, že zboží bude po výše specifikovanou záruční dobu způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu z vlastností a parametrů uvedených na webových stránkách prodávajícího.
   d) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží pouze za předpokladu, že budou dodržována následující pravidla užívání zboží stanovená prodávajícím
   – kupující je povinen užívat zboží v souladu s provozní dokumentací,
   – kupující oznámí prodávajícímu vady zboží vždy bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, a vyzve prodávajícího k jejich odstranění,
   e) Prodávající neodpovídá za vady, které jsou způsobeny provozem a údržbou zboží v rozporu s výše uvedenými podmínkami sjednanými a v rozporu s provozní dokumentací.
   f) Záruka za jakost zboží poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na díly, které během provozu zboží podléhají běžnému opotřebení.
   g) Záruka za jakost zboží se nevztahuje na vady či poškození zboží způsobené chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním a použitím nevhodným způsobem.
   h) Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
   i) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
  3. Zjevné vady a jejich reklamace
   a) Kupující musí zjevné vady zboží, které zjistil nebo mohl zjistit při předání zboží nebo jeho následné kontrole, zejména chybějící množství, jakostní vady , uvést ihned v dodacím listě nebo jiném přepravním dokladu.
   b) Vadou množství není dodávka menšího množství zboží, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím listě nebo dodacím možnostem prodávajícího, v tomto případě se jedná o dílčí dodávku nebo částečné nesplnění smlouvy.
   c) Tyto zjevné vady zboží je kupující povinen bezodkladně písemně reklamovat u prodávajícího, a to nejpozději do 5 dnů od přejímky nebo provedení prohlídky zboží, popř. od doby, kdy kupující mohl tuto prohlídku provést.
  4. Skryté vady a jejich reklamace
   a) Skryté vady, vady nezjistitelné běžnou prohlídkou zboží při převzetí nebo vady vzniklé později, musí kupující písemně reklamovat u prodávajícího, a to do 5 prac. dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy mohly být při dodržení odborné péče zjištěny.
   b) Skryté vady musí být reklamovány nejpozději však do konce záruční doby.
   c) Reklamace se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty pro učinění reklamace písemně nebo elektronickou cestou odeslána na adresu prodávajícího. Lhůty počítané podle dní počínají běžet dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro jejich počátek.
   d) Reklamace kupujícího o vadách zboží musí obsahovat zejména tyto náležitosti : identifikaci objednávky, č. faktury, popis vady, kdy byla zjištěna a jak se projevuje, požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  5. Nároky z odpovědnosti za vady
   a) V případě všech vad zboží, které zatím nebyly kupujícím řádně reklamovány, ale jsou prodávajícím uznány, může prodávající vadu sám bez zbytečného odkladu odstranit opravou vadného zboží, náhradní dodávkou a výměnou vadného zboží za bezvadné, popř. dodáním chybějícího množství.
   b) V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně, včas a oprávněně reklamovány může kupující požadovat odstranění vad, a to přednostně :
   – opravou vadného zboží,
   – dodáním chybějícího množství zboží, pokud to bude účelné,
   – poskytnutím přiměřené slevy z ceny, pokud vady nebrání použití zboží za účelem, za jakým kupující zboží kupuje,
   – výměnou vadného zboží za bezvadné nebo
   – odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny, pokud nelze využít žádný z předchozích způsobů vyřízení
   c) Reklamované vady zboží je prodávající povinen odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z odpovědnosti za vady ze strany kupujícího, pokud se strany nedohodnu na lhůtě delší.
   d) Zvolený způsob reklamačního nároku a odstranění vady nesmí způsobit prodávajícímu ani kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.
   e) Veškeré náklady spojené s výměnou a vrácením zboží jdou na vrub prodávajícího. Kupující je však povinen reklamované zboží vrácené prodávajícímu za účelem výměny nebo opravy, v důsledku odstoupení od smlouvy, opatřit veškerou průvodní dokumentací příslušející k předmětnému zboží a s popisem reklamované vady.
   f) Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 6. DORUČOVÁNÍ
  1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu a/nebo písemně formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla příslušné smluvní strany.
  2. Odmítnutí převzetí písemnosti se považuje za její doručení ke dni odmítnutí převzetí.
  3. Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, nejpozději však desátým dnem od oznámení o jejich uložení na poště. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu své doručovací adresy.
  4. Pro komunikaci prováděnou e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu se bude využívat pouze emailových adres uvedených v objednávce ze strany kupujícího a uvedených na webových stránkách prodávajícího.
  5. E-mail se považuje za řádně doručený dnem jeho odeslání smluvní Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu své e- mailové adresy.
 7. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou.
  2. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu.
  3. Všechny spory vyplývající ze smlouvy a s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
  4. Rozhodným právem je právo a právní řád České republiky.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 , o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smluvní strany se zavazují dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů včetně všech právních předpisů, které se vztahují k ochraně osobních údajů, a to v plném rozsahu.
  2. „Vyšší mocí“ s rozumí mimořádná a neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: živelné pohromy, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, zemětřesení, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud mají přímý dopad na některého z účastníků této smlouvy a ovlivňují plnění. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. Jestliže je zřejmé, že v důsledku událostí uvedených výše některý z účastníků nebude schopen dostát svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy, pak o tom druhou smluvní stranu bezodkladně uvědomí. Jestliže kterákoliv ze stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu vyšší moci, projednají strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech. Nedojde-li k takovéto dohodě, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, pokud od vzniku zásahu vyšší moci znemožňujícího plnění uplynula doba delší než jeden měsíc a vadný stav trvá. Nastane-li případ vyšší moci, pak strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, předloží druhé straně doklady, týkající se tohoto případu.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Monika Dušková -Přívěsy Litovel, Chořelice 1050, 784 01 Litovel, adresa elektronické pošty: info@privesylitovel.cz tel.: 775 150 624.
  5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Spotřebitel

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Monika Dušková -Přívěsy Litovel, IČ:73023205 ,se sídlem Chořelice 1050 ,Litovel 784 01 (dále  jen  „prodávající“)  upravují  v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé  v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.privesylitovel.cz.cz (dále také „webová stránka“).
  2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je spotřebitelem tedy člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách internetového obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové stránky internetového obchodu prodávajícího obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové stránky internetového obchodu prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webových stránkách internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   – objednávaném zboží,
   – kupní ceně,
   – způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   – údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto objednávku kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále také „elektronická adresa kupujícího“).
  9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní  ceny,  předpokládané  náklady  na  dopravu)  požádat  kupujícího     o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Výše kupní ceny
   a) Kupní cena je stanovena ceníkem zboží uvedeným na webových stránkách prodávajícího privesylitovel.cz a platným v době uzavření kupní smlouvy. Pokud nebude cenovými akcemi stanovena jinak nebo účastníky výslovně dohodnuta u konkrétní objednávky jinak. Cenovou akcí se pro tyto případy rozumí časově omezená podpora prodeje určitého typu zboží.
   b) Cena uvedená v ceníku nezahrnuje daň z přidané V souladu s příslušnými právními předpisy prodávající tuto daň k ceně připočte a na daňovém dokladu ji uvede samostatnou položkou, přičemž kupující je povinen ji zaplatit spolu s cenou.
   c) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši stanovené ceníkem na webových stránkách prodávajícího a platným v době uzavření kupní smlouvy, pokud nebude účastníky výslovně dohodnuta u konkrétní objednávky
  2. Platební podmínky
   a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   – Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, číslo účtu: 2143468013/0800,vedený u České spořitelny, na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak je faktura prodávajícího splatná do 14 dnů od jejího doručení a kupní cena v ní uvedená bude hrazena převodem ve prospěch výše uvedeného účtu prodávajícího. Součástí faktury bude potvrzená kopie dodacího listu. V nejasnostech ohledně doručení faktury nebo jiného dokladu se má za to, že byla doručena nejpozději 3. pracovní den po odeslání prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
   – V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Monika Dušková -Přívěsy Litovel., Chořelice 1050, 784 01 Litovel , oproti předání a převzetí zboží kupujícím. Zaplacení ceny bude prodávajícím potvrzeno na místě příjmovým Kupujícímu bude vystavena a předána faktura, včetně potvrzeného dodacího listu.
   – V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, oproti předání a převzetí zboží kupujícím. Zaplacení ceny bude prodávajícím potvrzeno na místě příjmovým Kupujícímu bude vystavena a předána faktura.
  3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a náležitosti dle ustanovení 435 občanského zákoníku.
  4. V případě zboží objednávaného dle speciálního požadavku kupujícího je prodávající oprávněn požadovat při sjednávání kupní smlouvy přiměřenou zálohu.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo faktury). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   b) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
   c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
   d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   g) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   h) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 0 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 0 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Prodávající se zavazuje dodávat objednané zboží kupujícímu řádně a včas, dle objednávky kupujícího a v souladu s parametry a vlastnostmi obsaženými na webových stránkách prodávajícího nebo parametry a vlastnostmi sjednanými individuálně v případě zboží objednávaného dle speciálního požadavku kupujícího a bez právních vad.
  2. Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat v dodací lhůtě do 5 dnů od potvrzení objednávky kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě plnění. V případě, že je sjednáno jiné místo plnění, než provozovna prodávajícího, prodlužuje se doba plnění o přiměřenou dobu, potřebnou pro zajištění dopravy zboží do místa plnění.
  3. Dodávka zboží je splněna předáním a převzetím zboží kupujícím ve sjednaném místě plnění, oproti potvrzení dodacího listu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  4. Kupující je povinen dodávku zboží řádně a včas převzít a převzetí vyznačit a potvrdit na dodacím listě. V případě, že tak bezdůvodně neučiní, má prodávající právo plnit náhradním uskladněním zboží ve svých provozovnách na náklad kupujícího, o čemž kupujícího bezodkladně uvědomí odesláním oznámení o provedeném uskladnění.
  5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím nebo splněním závazku.
  6. Bude-li zboží dodáno společně s přepravními prostředky /palety, přepravky /, je povinen kupující tyto přepravní prostředky vydat prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nesplní-li kupující výše uvedenou povinnost, pak se zavazuje zaplatit cenu těchto nevydaných přepravních prostředků v hodnotě 300,- Kč bez DPH/1 ks přepravního obalu a to do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení této částky nebo faktury s uvedenou cenou.
  7. Kupující je povinen zboží prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku při jeho předání a zaznamenat veškeré případné zjistitelné vady na dodacím listu.
  8. V případě, že kupující odmítne zboží převzít a nebo neposkytne potřebnou součinnost k převzetí zboží, nastanou účinky dodání zboží v okamžiku splnění podmínek stanovených ustanovením 2088 občanského zákoníku, tedy v okamžiku, kdy prodávající umožnil kupujícímu se zbožím nakládat v místě plnění a včas to kupujícímu oznámí.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 0 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Přejímka a prohlídka zboží
   a) Kupující je povinen ihned při převzetí zboží toto prohlédnout s náležitou odbornou péčí, která odpovídá obchodním zvyklostem pro daný druh zboží, zejména zkontrolovat jeho množství, zjevnou neporušenost zboží nebo jeho obalu.
   b) V případě, že povaha zboží a jeho balení neumožňuje uskutečnit řádnou prohlídku při přejímce, je kupující povinen ji provést co nejdříve, kdy je to fakticky možné, např. po uskladnění nebo uložení.
   c) Kupující je povinen uskladnit nebo uschovat zboží za podmínek obvyklých pro uchování tohoto druhu zboží nejméně po dobu jeho záruční lhůty.
  5. Záruka a záruční doba
   a) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.
   b) Zboží má vady, pokud nebylo dodáno v množství, jež odpovídá objednávce nebo pokud jeho kvalita neodpovídá příslušným normám nebo pokud nesplňuje parametry, vlastnosti a specifikace uvedené na webových stránkách prodávajícího.
   c) Poskytnutím záruky za jakost přejímá prodávající závazek, že zboží bude po výše specifikovanou záruční dobu způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu z vlastností a parametrů uvedených na webových stránkách prodávajícího.
   d) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží pouze za předpokladu, že budou dodržována následující pravidla užívání zboží stanovená prodávajícím
   – kupující je povinen užívat zboží v souladu s provozní dokumentací,
   – kupující oznámí prodávajícímu vady zboží vždy bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, a vyzve prodávajícího k jejich odstranění,
   e) Prodávající neodpovídá za vady, které jsou způsobeny provozem a údržbou zboží v rozporu s výše uvedenými podmínkami sjednanými a v rozporu s provozní dokumentací.
   f) Záruka za jakost zboží poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na díly, které během provozu zboží podléhají běžnému opotřebení.
   g) Záruka za jakost zboží se nevztahuje na vady či poškození zboží způsobené chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním a použitím nevhodným způsobem.
   h) Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
   i) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
  6. Zjevné vady a jejich reklamace
   a) Kupující musí zjevné vady zboží, které zjistil nebo mohl zjistit při předání zboží nebo jeho následné kontrole, zejména chybějící množství, jakostní vady , uvést ihned v dodacím listě nebo jiném přepravním dokladu.
   b) Vadou množství není dodávka menšího množství zboží, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím listě nebo dodacím možnostem prodávajícího, v tomto případě se jedná o dílčí dodávku nebo částečné nesplnění smlouvy.
   c) Tyto zjevné vady zboží je kupující povinen bezodkladně písemně reklamovat u prodávajícího, a to nejpozději do 5 dnů od přejímky.
  7. Skryté vady a jejich reklamace
   a) Skryté vady, vady nezjistitelné běžnou prohlídkou zboží při převzetí nebo vady vzniklé později, musí kupující písemně reklamovat u prodávajícího, a to do 5 prac. dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy mohly být při dodržení odborné péče zjištěny.
   b) Skryté vady musí být reklamovány nejpozději však do konce záruční doby.
   c) Reklamace se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty pro učinění reklamace písemně nebo elektronickou cestou odeslána na adresu prodávajícího. Lhůty počítané podle dní počínají běžet dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro jejich počátek.
   d) Reklamace kupujícího o vadách zboží musí obsahovat zejména tyto náležitosti : identifikaci objednávky, č. faktury, popis vady, kdy byla zjištěna a jak se projevuje, požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  8. Nároky z odpovědnosti za vady
   a) V případě všech vad zboží, které zatím nebyly kupujícím řádně reklamovány, ale jsou prodávajícím uznány, může prodávající vadu sám bez zbytečného odkladu odstranit opravou vadného zboží, náhradní dodávkou a výměnou vadného zboží za bezvadné, popř. dodáním chybějícího množství.
   b) V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně, včas a oprávněně reklamovány může kupující požadovat odstranění vad, a to přednostně:
   – opravou vadného zboží,
   – dodáním chybějícího množství zboží, pokud to bude účelné,
   – poskytnutím přiměřené slevy z ceny, pokud vady nebrání použití zboží za účelem, za jakým kupující zboží kupuje,
   – výměnou vadného zboží za bezvadné nebo
   – odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny, pokud nelze využít žádný z předchozích způsobů vyřízení
   c) Reklamované vady zboží je prodávající povinen odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z odpovědnosti za vady ze strany kupujícího, pokud se strany nedohodnu na lhůtě delší.
   d) Zvolený způsob reklamačního nároku a odstranění vady nesmí způsobit prodávajícímu ani kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.
   e) Veškeré náklady spojené s výměnou a vrácením zboží jdou na vrub prodávajícího. Kupující je však povinen reklamované zboží vrácené prodávajícímu za účelem výměny nebo opravy, v důsledku odstoupení od smlouvy, opatřit veškerou průvodní dokumentací příslušející k předmětnému zboží a s popisem reklamované vady.
  9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  11. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.
  12. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 7. DORUČOVÁNÍ
  1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu a/nebo písemně formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu příslušné smluvní strany.
  2. Odmítnutí převzetí písemnosti se považuje za její doručení ke dni odmítnutí převzetí.
  3. Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, nejpozději však desátým dnem od oznámení o jejich uložení na poště. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu své doručovací adresy.
  4. Pro komunikaci prováděnou e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu se bude využívat pouze emailových adres uvedených v objednávce ze strany kupujícího a uvedených na webových stránkách prodávajícího.
  5. E-mail se považuje za řádně doručený dnem jeho odeslání smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu své e-mailové adresy.
 8. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou.
  2. Pokud se nepodaří spor vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k příslušnému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, email: adr@coi.cz.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smluvní strany se zavazují dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů včetně všech právních předpisů, které se vztahují k ochraně osobních údajů, a to v plném rozsahu.
  2. „Vyšší mocí“ s rozumí mimořádná a neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: živelné pohromy, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, zemětřesení, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud mají přímý dopad na některého z účastníků této smlouvy a ovlivňují plnění. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. Jestliže je zřejmé, že v důsledku událostí uvedených výše některý z účastníků nebude schopen dostát svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy, pak o tom druhou smluvní stranu bezodkladně uvědomí. Jestliže kterákoliv ze stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu vyšší moci, projednají strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech. Nedojde-li k takovéto dohodě, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, pokud od vzniku zásahu vyšší moci znemožňujícího plnění uplynula doba delší než jeden měsíc a vadný stav trvá. Nastane-li případ vyšší moci, pak strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, předloží druhé straně doklady, týkající se tohoto případu.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Monika Dušková -Přívěsy Litovel., Chořelice 1050,784 01 Litovel, adresa elektronické pošty: info@privesylitovel.cz, : 775 150 624.
  5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.